ระบบ สมาชิกWe have 55 guests online

รับสมัคร ด่วน !

ต้องการติดต่อกับ ผู้จัดการภาค ของทุกบริษัท ที่เล็งเห็นศักยภาพและต้องการขยายฐานลูกค้าผ่านเว็บไซต์แห่งนี้

สามารถติดต่อพูดคุยธุรกิจได้ที่
คุณเจมส์ 0 8 5 9 7 8 6 0 0 0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์. 0-2777-8888, โทรสาร. 0-2777-8899 www.bla.co.th

Style and Sophistication

Style and Sophistication

Give your site the perfect touch with 10 beautiful preset color style combinations. You can also take it to the next level with 10 module variations allowing for a plethora of color mixing and matching options to give your content the perfect presentation.

Dynamic Functionality

Dynamic Functionality

Supercharge your content with dynamic functionality including the RokNewsRotator article slideshow module, RokSlide powered tabbed modules, RokMooMenu animated dropdowns, and much more.

The Most Versatile Versatility Ever

The Most Versatile Versatility Ever

Versatility 4 offers the most module positions and layout configurations of any template we've ever created. 45 module positions, a plethora of banner and block advertising locations, as well as up to 7 columns allow Versatility 4 to adapt to nearly any configuration you could want.

ประกัน ชีวิต

การประกันชีวิต เป็นสัญญาระหว่างผู้ให้ประกัน ซึ่งมักเป็นบริษัทประกันชีวิต กับผู้เอาประกัน โดยผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ ผู้รับประกัน หากผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับภายในเงื่อนไขใน กรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เรียกว่าเงินสินไหม

ประกัน ภัย

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

ประกัน ภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ แบ่งเป็น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

1. ด้านการลงทุน
การ ทำประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนเป็นการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากผู้ทำประกันจะได้รับดอกผลเช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงิน เพียงแต่มีวิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การประกันชีวิตแม้ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนบางประเภท แต่ก็นับว่าเป็นรายได้ที่แน่นอน และเชื่อมั่นได้ว่าต้นทุนไม่สูญหายไปด้วย

2. ด้านการออม
การทำประกันชีวิต มีลักษณะคล้ายกับเป็นการออมแบบกึ่งบังคับ โดยเฉพาะการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและสะสมทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันไม่เสียชีวิตเมื่อครบระยะเวลาตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย นับได้ว่าเป็นการออมเพื่อไว้ใช้ยามชราก็ได้ หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน นอกจานี้ ยังเป็นการสร้างค่านิยมให้คนรู้จักประหยัด และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอีกด้วย

3. ด้านการให้ความคุ้มครอง
การทำประกันชีวิตจะช่วย บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน รวมทั้ง เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของครอบครัว อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวนั้น

4. ด้านความมั่นคง
การประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างความ มั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันได้ อาทิ ในกรณีการทำประกันการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันก็สามารถมีรายได้ในยามเจ็บป่วยหรือมีรายได้สำหรับเลี้ยงดูตนเอง ในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงได้ ในกรณีการทำประกันชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพยามชรา ผู้เอาประกันก็สามารถมีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิตเช่นกัน

5. ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เนื่องจากรัฐบาลได้ ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ทำประกันชีวิตก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ไปใช้เป็นค่า ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น

6. ด้านอื่นๆ
การทำประกันชีวิตเปรียบเสมือนการเตรียม เงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ก็จะมีมูลค่าเงินสด หากผู้เอาประกันมีความจำเป็นทางการเงินก็สามารถขอ กู้เงินจำนวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไปใช้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

ข่าว ประกันภัย

ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด | ตั๋วเครื่องบิน | สุขภาพ | Best buy Review | จองโรงแรม | สถานที่ท่องเที่ยว | พนัสพิทยาคาร | ทำมาหากิน | ประกัน
ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย | มิตรแท้ | iCook | ประกันกอล์ฟ | ประกันสุนัข